Порядок оскарження рішень

 
У К Р А Ї Н А
ТОМАШПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 
від «20»  грудня 2011 р. № 589
 
 
Зареєстровано в Томашпільському районному управлінні юстиції у Вінницькій області 
21 грудня 2011 року за № 9/210
 
 
 
Про доступ до публічної інформації
 
Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», розпорядження голови облдержадміністрації від 04 листопада 2011 року № 609 «Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація»:
 
1. Затвердити такі, що додаються:
 
1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація.
 
1.2. Норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у Томашпільській районній державній адміністрації Вінницької області.
 
2. Загальному відділу (Сулима А.О.) спільно з сектором правового та кадрового забезпечення, головним спеціалістом з мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації у тижневий термін розробити та подати на затвердження:
перелік відомостей, що становлять службову інформацію;
 
інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.
 
3. Визначити:
3.1. Керівника апарату райдержадміністрації Калася В.І. відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація.
 
3.2. Загальний відділ апарату райдержадміністрації (Сулима А.О.) відповідальним структурним підрозділом з питань реєстрації, опрацювання, систематизації, аналізу і контролю за розглядом запитів щодо надання публічної інформації та консультацій під час оформлення запитів.
4. Начальнику загального відділу апарату райдержадміністрації (Сулима А.О.) внести відповідні зміни до положення про відділ та посадових інструкцій працівників відділу.
 
5. Сектору з питань внутрішньої політики та зв`язків із засобами масової інформації і громадськістю апарату райдержадміністрації (Годний В.П.), редакції районної газети і радіомовлення «Томашпільський вісник» (Беріл К.В.) забезпечити оперативне оприлюднення та оновлення в районній громадсько-політичній газеті «Томашпільський вісник» інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.
 
6. Загальному відділу апарату райдержадміністрації (Сулима А.О.) у тижневий термін внести пропозиції голові райдержадміністрації щодо створення системи обліку документів, що знаходяться в райдержадміністрації і містять публічну інформацію, передбачивши обов’язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення в прийнятний для громадян спосіб.
 
7. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчим комітетам селищних, сільських рад затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації та визначити структурні підрозділи (осіб), відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації та затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.
 
8. Сектору з питань внутрішньої політики та зв`язків із засобами масової інформації і громадськістю апарату райдержадміністрації (Годний В.П.) сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадській раді, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.
 
9. Керівнику апарату райдержадміністрації (Калась В.І.) забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації.
 
10. Сектору правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації подати дане розпорядження на державну реєстрацію до Управління юстиції у Томашпільському районі.
 
11. Дане розпорядження набуває чинності з моменту його державної реєстрації в Управлінні юстиції у Томашпільському районі та опублікування в засобах масової інформації.
 
12. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
Голова районної державної 
          адміністрації                                                               В.П. Томчук
 
  ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної 
державної адміністрації 
 від «20» грудня 2011 року № 589
 
 
Зареєстровано в Томашпільському районному управлінні юстиції у Вінницькій області 
21 грудня 2011 року за № 9/210
 
 
П О Р Я Д О К
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація
 
1. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
 
2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
 
3. Запит на інформацію має містити (згідно додатку):
3.1. Ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є.
 
3.2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
 
3.3. Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 
4. Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації, подаються на реєстрацію до загального відділу апарату райдержадміністрації або за телефоном (факсом) – 2-15-46.
 
5. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.
6. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.
 
7. Залежно від змісту запиту, він подається першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Відповідь реєструється в загальному відділі апарату райдержадміністрації і надсилається адресату.
 
8. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням голови райдержадміністрації  в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
9. Відповідь на запит на інформацію надається районною державною адміністрацією не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
 
10. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, в компетенції яких знаходиться розгляд питань, що порушуються у запиті на інформацію, організувати роботу з виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, необхідних для надання відповіді на запит щодо публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація, та відшкодування запитувачем фактичних витрат на копіювання і друк згідно з Нормами, визначеними цим розпорядженням.
 
11. Керівникам самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації, визначити норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію в структурних підрозділах районної державної адміністрації, з урахуванням відповідних граничних норм витрат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».
 
12. Відповідь на запит на інформацію надається обласною державною адміністрацією не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
 
13. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
 
14. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
 
15. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
 
16. У разі, коли районна державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що запитувач повідомляється письмово. 
 
17. Якщо районній державній адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується належному розпоряднику інформації разом із супровідним листом з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
 
18. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
 
19. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
________________________________________