Положення про проведення

 
ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Томашпільської районної державної адміністрації
 
1. Загальні положення
 
1.1. Колегія Томашпільської районної державної адміністрації (далі - колегія) є колективним консультативно-дорадчим органом.
 
1.2. Колегія утворюється головою районної державної адміністрації для розгляду оптимальних варіантів рішень з питань, віднесених до компетенції районної державної адміністрації, колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності, а також для підготовки консультацій і пропозицій щодо здійснюваних нею організаційно-розпорядчих і політичних заходів та практичних дій.
 
1.3. У своїй роботі колегія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій та цим Положенням.
 
1.4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії районної державної адміністрації приймається головою районної державної адміністрації.
 
2. Функції колегії
 
2.1. Колегія районної державної адміністрації обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності районної державної адміністрації.
 
2.2. Розглядає пропозиції щодо удосконалення законодавства, забезпечення ефективної співпраці з обласною державною адміністрацією, територіальними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, розширення міжнародного співробітництва у відповідних  сферах діяльності, формування та реалізації державної політики у відповідних сферах діяльності.
 
2.3. Обговорює прогнози і програми соціально – економічного розвитку та бюджету району, державні, регіональні та районні програми, визначає шляхи їх реалізації.
 
2.4. Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.
 
2.5. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.
 
2.6. Аналізує роботу з виконання актів Президента України, Уряду та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів обласної, районної державних адміністрацій.
 
2.7. Аналізує стан роботи районної державної адміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина.
 
2.8. Розглядає результати роботи районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, органів місцевого самоврядування (з питань виконання делегованих повноважень), а також інших підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (у межах компетенції), заслуховує інформацію про роботу керівників цих органів.
 
2.9. Аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни.
 
2.10. Розглядає в порядку контролю питання про виконання прийнятих рішень.
 
2.11. Розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на районну державну адміністрацію.
 
3. Склад колегії
 
3.1. Очолює колегію голова районної державної адміністрації. У разі тривалої відсутності голови (відпустка, хвороба, інші причини) його обов'язки з організації роботи колегії виконує перший заступник голови районної державної адміністрації.
 
3.2. До складу колегії входять: голова районної державної адміністрації (голова колегії), перший заступник і заступники голови та керівник апарату районної державної адміністрації (за посадою), керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації; у разі потреби, керівники територіальних органів виконавчої влади (за згодою), посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).
 
До складу колегії за пропозицією громадських організацій, підприємств, інших організацій можуть бути включені їх представники.
 
3.3. Кількісний та персональний склад колегії визначається і затверджується головою районної державної адміністрації згідно з Регламентом районної державної адміністрації.
 
3.4. Зміни в персональному складі колегії (виведення, включення до складу нових членів) проводяться головою районної державної адміністрації.
 
4. Організація роботи колегії
 
4.1. Організація роботи колегії районної державної адміністрації визначається Регламентом районної державної адміністрації та цим Положенням. Основною формою роботи колегії є її засідання, що проводяться відповідно до плану роботи колегії або скликаються головою
районної державної адміністрації у міру потреби, але не менше одного разу  в квартал.
 
Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.
 
4.2. Робота колегії районної державної адміністрації здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань колегії районної державної адміністрації на рік, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, місць проведення засідань колегії.
 
Структурні підрозділи районної адміністрації не пізніше ніж за 40 днів до початку року подають організаційному відділу апарату районної державної адміністрації погоджені із першим заступником голови, заступником голови або керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) пропозиції до плану засідань на рік.
 
Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації узагальнює надані пропозиції, формує план засідань на рік, погоджує його із керівником апарату районної державної адміністрації та не пізніше ніж за 20 днів до початку року подає на затвердження голові районної державної адміністрації.
 
4.3. Затверджений план засідань колегії не пізніше ніж за два тижні до початку року доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
 
4.4. Додаткові питання для розгляду на засіданні колегії можуть бути включені за рішенням її голови не пізніше ніж за 10 днів до чергового засідання. Позапланові питання готуються в терміни, визначені головою районної державної адміністрації. Підготовка плану і матеріалів на засідання колегії готуються в стислі терміни.
 
4.5. Організація забезпечення діяльності колегії покладається на керівника апарату районної державної адміністрації та організаційний відділ апарату районної державної адміністрації.
 
4.6. Для підготовки матеріалів організаційний відділ апарату районної державної адміністрації розробляє план підготовки питань для розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації, який попередньо погоджується з керівником апарату районної державної адміністрації, після чого затверджується головою районної державної адміністрації.
 
Затверджений план підготовки питань для розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації в стислі терміни доводиться до виконавців організаційним відділом апарату районної державної адміністрації.
 
Підготовку матеріалів (довідок, проектів рішень),що подаються на розгляд колегії, здійснюють керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Після погодження з заступниками голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функцій і повноважень, матеріали подаються до організаційного відділу апарату районної державної адміністрації (в електронному та паперовому вигляді).
 
4.7. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється організаційним відділом апарату районної державної адміністрації. Проект порядку денного засідання колегії погоджуються з керівником апарату районної державної адміністрації і не пізніше ніж за 7 днів (позапланового – за 5 днів) до засідання подається голові колегії для затвердження.
 
4.8. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів несуть перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу функцій і повноважень) і керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та інших організацій, які готують питання на розгляд колегії.
 
4.9. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, не пізніше ніж за 7 днів до чергового засідання, надають матеріали до організаційного відділу апарату районної державної адміністрації.
 
Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.
 
Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації несуть персональну відповідальність за своєчасність подання матеріалів та правильність їх оформлення.
 
Не пізніш як за 2 дні до засідання колегії всі документи подаються голові районної державної адміністрації через керівника апарату районної державної адміністрації.
 
4.10. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за один день до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - у день проведення засідання.
 
4.11. Повідомлення членів колегії, сільських голів, селищних голів об’єднаних територіальних громад, інших учасників засідання про час, місце проведення та реєстрації її членів здійснюється організаційним відділом апарату районної державної адміністрації.
5. Порядок проведення засідання колегії
 
5.1. Засідання колегії веде її голова, у разі його відсутності перший заступник голови районної державної адміністрації, а у разі відсутності останнього – заступник голови районної державної адміністрації, на якого покладено виконання функцій і повноважень голови районної державної адміністрації.
 
5.2. Засідання колегії є легітимним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
 
5.3. Члени Колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.
 
У разі, коли член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції з питань порядку денного у письмовій формі та інформувати керівника апарату районної державної адміністрації.
 
5.4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.
 
5.5. Члени колегії, які беруть участь у засіданні, обов'язково реєструються. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Колегії.
5.6. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
 
5.7. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.
 
Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
 
5.8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.
 
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.
 
Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.
 
У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
 
5.9. У разі проведення спільних засідань колегій районної державної адміністрації та інших органів виконавчої влади приймаються спільні рішення.
 
5.10. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
 
5.11. Після засідання колегії структурний підрозділ районної державної адміністрації, інший орган виконавчої влади, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом п’яти днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації згідно з розподілом функцій і повноважень, відповідними відділами апарату районної державної адміністрації і подає на розгляд голові Колегії.
 
5.12. Засідання колегії оформляються протоколами, які складаються організаційним відділом апарату районної державної адміністрації та підписуються головуючим на засіданні. У протоколах указується його номер, дата, час проведення засідання, прізвища, ініціали, посади присутніх членів колегії та запрошених, перелік питань, які розглядалися, хто доповідав і взяв участь в обговоренні, зміст рішень, підсумки голосування з кожного питання.
 
Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади, візуються керівником апарату районної державної адміністрації та працівником, який веде протокол.
 
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання розпоряджень голови районної державної адміністрації.
 
Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).
 
5.13. Рішенняколегії, розпорядження голови районної державної адміністрації, видані за підсумками засідань колегії, доводяться організаційним відділом апарату районної державної адміністрації до членів колегії, структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, а також керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, у частині, що їх стосується, за розрахунками розсилки, наданими виконавцями.
 
5.14. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у організаційному відділі апарату районної державної адміністрації.
 
5.15. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється районною державною адміністрацією.
 
Інформаційно-комп’ютерне забезпечення засідань колегії покладається на організаційний відділ апарату районної державної адміністрації.
 
6. Контроль за виконанням рішень колегії
 
6.1. Контроль за виконанням розпоряджень голови районної державної адміністрації, виданих на підставірішень колегії, здійснюють перший заступник, заступник голови та керівник апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функцій і повноважень та загальний відділ апарату районної державної адміністрації.
 
6.2. Зазначені у розпорядженнях посадові особи у встановлені терміни організовують виконання завдань та подання відповідної інформації загальному відділу апарату районної державної адміністрації.
 
6.3. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.
__________________________________________