Про Правила внутрішнього службового розпорядку

ТОМАШПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
                                             ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 
            від "_____"___________2016 р.                                         №_____
 
Про  Правила  внутрішнього  службового  розпорядку 
для державних службовців Томашпільської 
районної державної адміністрації
 
  Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей  47, 56 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, наказу Національного агентства з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 50 «Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за 57/28587, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 липня 2016 року № 531 «Про Правила  внутрішнього службового розпорядку для державних службовців апарату Вінницької облдержадміністрації», протоколу загальних зборів державних службовців районної державної адміністрації  від 18  липня 2016 року, з метою зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості виконуваних робіт та відповідальності за порушення трудової дисципліни:
 
  1. Ввести в дію Правила внутрішнього службового розпорядку для державних службовців Томашпільської районної державної адміністрації, затверджені рішенням загальних зборів державних службовців районної державної адміністрації 18 липня 2016 року, що додаються.
 
  2. Сектору правового забезпечення апарату районної державної адміністрації (Боднар В.І.) ознайомити державних службовців районної державної адміністрації з вищеназваними Правилами внутрішнього службового розпорядку.
 
  3. Начальникам управлінь районної державної адміністрації: агропромислового розвитку (Випаріні В.Л.), праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації (Дідик Т.В.), фінансового (Дорось О.М.) здійснити відповідні заходи із затвердження та введення в дію Правил внутрішнього службового розпорядку для державних службовців вищеназваних структурних підрозділів. 
 
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
Голова районної державної 
адміністрації                                                                        О.Г. Закорченний
 
Калась В.І. – 2-11-45
 
       ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення загальних 
зборів державних службовців 
районної державної адміністрації 
від «___»_________2016 року №___ 
 
ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку для державних службовців 
Томашпільської районної державної адміністрації
 
 І. Загальні положення
 
 1. Правила внутрішнього службового розпорядку для державних службовців Томашпільської районної державної адміністрації (далі - Правила), призначення яких здійснюється головою районної державної адміністрації, визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку районної державної адміністрації, режим роботи, умови перебування державного службовця в районної державної адміністрації та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
 
 2. Службова дисципліна в районній державній адміністрації ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 
 3. Правила затверджуються загальними зборами державних службовців районної державної адміністрації за поданням голови районної державної адміністрації і профспілкового комітету районної державної адміністрації. 
 
 4. Правила доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють в районній державній адміністрації, під підпис.
 
 ІІ. Загальні правила етичної поведінки
 
 1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 
 2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність. 
 
 3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 
 4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.
 ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця
 
 1. Тривалість робочого часу державних службовців районної державної адміністрації становить 40 годин на тиждень.
 
 2. В районній державній адміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою і неділею.
 
 3. Районна державна адміністрація працює з понеділка по п’ятницю з 8 до 17 го¬дини, перерва на обід - з 12 до 13 години. Час початку робочого дня може змінюватися відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації.
Державний службовець може використовувати перерву на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.
 
 4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
 
 5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.
 
 6. Облік робочого часу в районній державній адміністрації здійснюється у відповідному табелі робочого часу.
 Для забезпечення контролю своєчасного виходу прибуття на роботу відомості обліку робочого часу подаються до відділу фінансового забезпечення апарату районної державної адміністрації.
 
 7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі районної державної адміністрації у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. 
 
 ІV. Порядок повідомлення державним службовцем
про свою відсутність
 
 1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 
 2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.
 
 3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я голови районної державної адміністрації щодо причин своєї відсутності.
 V. Перебування державного службовця  у вихідні, святкові, 
неробочі дні та після закінчення робочого часу
 
 1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за розпорядженням голови районної державної адміністрації, про яке повідомляється профспілковий комітет районної державної адміністрації в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.
Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.
 
 2. Голова районної державної адміністрації за потреби може залучати державних службовців районної державної адміністрації до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.
Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється загальним відділом апарату районної державної адміністрації   і затверджується головою районної державної адміністрації за погодженням  з профспілковим комітетом районної державної адміністрації.
 
 3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.
 
 4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається загальним відділом апарату районної державної адміністрації голові районної державної адміністрації для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
 
 5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня в районній державній адміністрації запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.
За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.
 
 6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.
 
 VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень
 зі службових питань
 
 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.
Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця  (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.
 
 2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті районної державної адміністрації.
 
 VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці
 та протипожежної безпеки
 
 1. Голова районної державної адміністрації зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.
Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою районної державної адміністрації покладені відповідні функції в апараті районної державної адміністрації.
 
 2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 
 3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 
 4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в районній державній адміністрації відповідає голова районної державної адміністрації та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.
 VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ)
 і майна державним службовцем
 
 1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення в районній державній адміністрації особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою районної державної адміністрації та державним службовцем, який звільняється.
Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.
 
 ІХ. Прикінцеві положення
 
 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються головою районної державної адміністрації, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з профспілковим комітетом районної державної адміністрації.
 
__________________________________________